Curatele

Curatele

Curatele is een voorziening, die bedoeld is  voor mensen die zowel hun financiële belangen (bewindvoering) als hun persoonlijke belangen (mentorschap) niet meer kunnen behartigen.

Verzoek tot ondercuratelestelling

Wanneer u overweegt curatele aan te vragen, kan Aestus u daarbij van dienst zijn.
Iemand kan zelf curatele aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd curatele aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als er geen familie is of de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.
Na aanmelding bij Aestus volgt er een kennismakingsgesprek bij u thuis of in de instelling. Aestus begeleidt u bij het aanvragen van curatele bij de rechtbank en op dit kennismakingsgesprek worden de benodigde papieren voor de rechtbank ingevuld. Er volgt na geruime tijd een zitting bij de kantonrechter, waarbij de curator wordt benoemd.
Nadat de curator benoemd is volgt er een intake en wordt het plan van aanpak opgesteld. De ondercuratelestelling kan dan van start gaan.

Wat doet de curator?

Als een curator wordt aangesteld, treedt deze als het ware in de plaats van de andere persoon (de curandus). Dat betekent dat u zelf geen beslissingen meer kunt nemen en geen handelingen kunt verrichten. Uw curator behartigt alle financiële en andere persoonlijke belangen.

Deze regeling is voor dementerende mensen, mensen met psychische problemen of mensen met verslavingsproblematiek. Het is een vereiste dat de aandoening blijvend is. Als de aandoening van korte duur is, is het beter de bewindvoering of mentorschap aan te vragen. Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, bijvoorbeeld iets kopen of huren.

Als er een curatele is uitgesproken wordt dit gepubliceerd in de Staatscourant.

Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kunt u curatele wijzigen in bewind en/of mentorschap en andersom. Voor een wijziging moet de aanvrager naar de kantonrechter.

BETROKKEN

Voor u een zorg minder en rust omtrent de financiën en/of zorgvraagstukken. Het menselijk contact en uw belang staan altijd voorop!

TRANSPARANT

U kunt zelf steeds het verloop van het bewind, curatele en inkomensbeheer inzien op de inlogpagina van uw dossier. Zo weet u precies en altijd, wat er met uw geld gebeurt.
Contact en overleg staan op de eerste plaats om de ondersteuning bij zorgvraagstukken optimaal te kunnen laten plaatsvinden.

VERTROUWD

Aestus legt jaarlijks verantwoording af aan u en de kantonrechter door een financieel verslag.
Aestus is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Aestus werkt samen met Stichting Mentorschap Zeeland.


Het kennismakingsgesprek inclusief aanvraag bij de rechtbank is gratis.

In veel gevallen kunnen klanten via een beroep op bijzondere bijstand de kosten voor het inkomensbeheer of de bewindvoering geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Vergoeding van de kosten voor PGB-beheer is niet mogelijk. Betrokkene mag de beheerkosten wel van het vrij te besteden deel van het budget betalen.

Voor verdere informatie over de tarieven voor de dienstverlening van Aestus Bewind kunt u contact met ons opnemen.