Mentorschap

Mentorschap

Mentorschap is een voorziening, die bedoeld is voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken niet (meer) zelfstandig kunnen beslissen over zorgvraagstukken en persoonlijke belangen.

Verzoek tot mentorschap

Wanneer u overweegt mentorschap  aan te vragen, kan Aestus u daarbij van dienst zijn.
Iemand kan zelf mentorschap aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd mentorschap aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als er geen familie is of als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden. Ook de zorgaanbieder, bewindvoerder of curator kunnen mentorschap aanvragen.
Na aanmelding bij Aestus volgt er een kennismakingsgesprek bij u thuis of in de zorginstelling. Aestus begeleidt u bij het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank en op dit kennismakingsgesprek worden de benodigde papieren voor de rechtbank ingevuld. Er volgt na geruime tijd een zitting bij de kantonrechter, waarbij de mentor wordt benoemd.
Nadat de mentor benoemd is volgt er een intake en kan het mentorschap van start gaan.

Wat doet de mentor?

Het mentorschap is bedoeld is voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer (volledig) kunnen behartigen. Een mentor kan beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding als u dat zelf niet (meer) kunt. Voor uzelf, uw kind of familielid.
U wordt beschermd tegen misbruik van de situatie door derden. De mentor adviseert en ondersteunt u bij het nemen van beslissingen of kan, indien dat nodig is, namens u beslissen.
Voor medewerkers van een zorginstelling is de mentor aanspreekpunt. De mentor ondertekent het zorgplan indien u daartoe (tijdelijk) zelf niet toe in staat bent.

BETROKKEN

Voor u een zorg minder en rust omtrent zorgvraagstukken. Het menselijk contact en uw belang staan altijd voorop!

TRANSPARANT

Contact en overleg staan op de eerste plaats om de ondersteuning bij zorgvraagstukken optimaal te kunnen laten plaatsvinden.

VERTROUWD

Aestus is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Aestus werkt samen met Stichting Mentorschap Zeeland.


Het kennismakingsgesprek inclusief aanvraag bij de rechtbank is gratis.

In veel gevallen kunnen klanten via een beroep op bijzondere bijstand de kosten voor het inkomensbeheer of de bewindvoering geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Vergoeding van de kosten voor PGB-beheer is niet mogelijk. Betrokkene mag de beheerkosten wel van het vrij te besteden deel van het budget betalen.

Voor verdere informatie over de tarieven voor de dienstverlening van Aestus Bewind kunt u contact met ons opnemen.