Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Aestus Bewind hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring geeft u inzicht in de wijze, waarop wij met deze informatie omgaan.

Uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en uw burgerservicenummer (BSN). Aestus Bewind legt uw gegevens vast in het kader van bewindvoering, mentorschap, curatele en als uitvoerder of toezichthouder van het levenstestament.
Aestus Bewind gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om en draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden, waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen, die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Aestus Bewind is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, nu de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van onze cliënten zijn uw persoonsgegevens nodig. De bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Namens de rechthebbende vraagt de bewindvoerder voorzieningen aan, beheert het budget, doet belastingaangifte en regelt schulden.

Voor een goede dienstverlening verstrekken wij persoonsgegevens uitsluitend en indien noodzakelijk alleen aan ketenpartners, overheid, kantonrechter, schuldeisers en Bureau Krediet Registratie. Verstrekking van uw persoonsgegevens anders dan nodig voor onze dienstverlening zal alleen dan plaatsvinden, indien een verzoek om informatie gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.

Website
De website www.aestus.nl bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites.
De website bevat tijdelijke cookies, die niet actief worden gebruikt.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Aestus Bewind verwerkt de door u aangeleverde persoonsgegevens in het digitale dossier. Deze gegevens worden, indien zij noodzakelijk zijn, aangevuld met gegevens van ketenpartners, overheid, kantonrechter, schuldeisers en Bureau Krediet Registratie. We zullen steeds meewerken om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Verzoeken voor inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk per post worden ingediend bij Aestus Bewind onder vermelding van “Inzage Persoonsgegevens” en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden, alsmede zijn of haar handtekening te zetten.
Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen, die zijn aangemeld.

Indien Aestus Bewind voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden, aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Aestus Bewind hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of onevenredige inspanning kost.

Wijziging Privacy Statement
Aestus Bewind kan te allen tijde het Privacy Statement wijzigen. Aanleiding kunnen o.a. zijn veranderingen in wet- en regelgeving of veranderingen binnen de organisatie van Aestus Bewind.

Bronnen: BFS, Reeling